วจก. จัดสัมมนาการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo Operation)


เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 อาจารย์ธมนวรรณ์ เฟื่องประยูร อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเอกโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่องการปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo Operation) ในการนี้ได้รับเกียรติจากคุณปิยณัฐ  หงศาลา หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท Globe Air Cargo India เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาเอกโลจิสติกส์ ณ ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี อาคาร 1 ชั้น 15


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 216

แชร์ข้อมูล ::