วจก. จัดสัมมนาการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo Operation)


 

วจก. จัดสัมมนาการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo Operation)


เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 อาจารย์ธมนวรรณ์ เฟื่องประยูร อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเอกโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่องการปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo Operation) ในการนี้ได้รับเกียรติจากคุณปิยณัฐ  หงศาลา หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท Globe Air Cargo India เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาเอกโลจิสติกส์ ณ ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี อาคาร 1 ชั้น 15


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 198

แชร์ข้อมูล ::