วจก. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำสารสารวิทยาการฯ


 

วจก. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำสารสารวิทยาการฯ


เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำ "วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 1/2564 เพื่อหารือเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพวารเพื่อรองรับการประเมินเพื่อเข้าฐาน TCI นำโดยผศ.ดร.อารยา เกียรติก้อง เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมด้วยผศ.กมลศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว รองคณบดีฝ่ายแผนและประชาสัมพันธ์ และคณะกรรมการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำ "วารสารวิทยาการจัดการ" เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 2


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 226

แชร์ข้อมูล ::