การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมสำหรับการเขียนงานและการวิจัย รปศ.


 

การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมสำหรับการเขียนงานและการวิจัย รปศ.


เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2564 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างทักษะการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมสำหรับการเขียนงานและการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์” ในการนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์นวพร ธานีวัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ในรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ณ ห้อง สป 2203 อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 98

แชร์ข้อมูล ::