มรธ.จัดประชุมเครือข่ายยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว


เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ดร.พรศิริ กองนวล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พร้อมด้วย ดร.วีรชัย คำธร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์วสุธิดา นักเกษม ผู้ช่วยอธิการบดี ได้รับมอบหมายจากผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้าร่วมประชุมเครือข่ายยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสมุทรปราการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ โดยมีดร.วิชัย จันทร์จำรูญ เป็นประธานในการประชุม โดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก มหาวิทยาลัยหัวเฉียวพระเกียรติ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดทำร่างข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสมุทรปราการ เพื่อให้จังหวัดนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดการประสานเชื่อมโยงในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเป็นภาพรวมของจังหวัดสมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: สถาบันวิจัยและพัฒนา

จำนวนผู้เข้าชม :: 154

แชร์ข้อมูล ::