SCIDRU เตรียมความพร้อมวิทยาศาสตร์สู่มหาวิทยาลัย


 

SCIDRU เตรียมความพร้อมวิทยาศาสตร์สู่มหาวิทยาลัย


เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการเตรียมความพร้อมวิทยาศาสตร์สู่มหาวิทยาลัย ณ ห้อง 1101 อาคาร 1 ชั้น 10  


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 96

แชร์ข้อมูล ::