SCIDRU เตรียมความพร้อมการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT1)


เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2564 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการเตรียมความพร้อมการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT1) ณ ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี อาคาร 1 ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 132

แชร์ข้อมูล ::