Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in D:\AppServ\www\drunews\templates\users\template2017\main.php on line 482
SCIDRU ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in D:\AppServ\www\drunews\modules\systems\sys_news\new_detail.php on line 97

Warning: date(): Invalid date.timezone value 'Asia/Bamgkok', we selected the timezone 'UTC' for now. in D:\AppServ\www\drunews\modules\systems\sys_news\new_detail.php on line 121 

SCIDRU ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2564  โดยผ่านระบบ online เพื่อติดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)  ในการกำกับดูแลของคณะ จำนวน 5 แขวงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ 3 ตำบลในพื้นที่สมุทรปราการ  ณ ห้องประชุมวิทยธนบุรี อาคาร 1 ชั้น 7 


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 154

แชร์ข้อมูล ::