วจก. อมรมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Excel ขั้นสูง สำหรับนักบัญชี


เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ "EXCEL ขั้นสูง" สำหรับนักบัญชี โดยมีคุณเสกศักดิ์ ศรีสดใส นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในการนี้มีนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อการกระจายสินค้า เข้าร่วมอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 5 ชั้น 4  


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 346

แชร์ข้อมูล ::