อบรมการเป็นผู้ประกอบการกับการจัดการสาธารณะในยุค New Normal


เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเป็นผู้ประกอบการกับการจัดการสาธารณะในยุค New Normal วิทยากรโดยอาจารย์วรพงศ์  โพล้งอยู่ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ณ ห้องประชุม 1301 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 214

แชร์ข้อมูล ::