สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมโครงการ AUC2


 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมโครงการ AUC2


เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ธนบุรีและศูนย์สมุทรปราการ  จำนวน 26 คน นำเสนอผลงานเป็นงานวิจัยกลุ่ม IT : Information Technology กลุ่ม CE : Computer Education และกลุ่ม MCG : Multimedia, Computer Graphics and Games รวมทั้งสิ้น 21 เรื่อง ซึ่งการนำเสนอในครั้งนี้เป็นการจัดในรูปแบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ ๙ (The 9th Asia Undergraduate Conference on Computing : AUC2)   


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 90

แชร์ข้อมูล ::