วจก จัดประชุมและต้อนรับตัวแทนจากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(สนท)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมและร่วมต้อนรับตัวแทนจากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมปราชญ์กัลยา อาคาร 3 ชั้น 5 ในการนี้ ดร.พรศิริ กองนวล รองอธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดร.วีระชัย คำธร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ตัวแทนจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และตัวแทนจากคณะครุศาสตร์  เข้าร่วมฟังคำแนะนำสถาบันฯ และหารือเรื่องกิจกรรมSMEs ความเชี่ยวชาญด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ ซึ่งทางสถาบันฯ มีความตั้งใจจะดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อให้เกิดประโยชน์กับการเรียนการสอนในภายภาคหน้า


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 222

แชร์ข้อมูล ::