การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและดิจิตอลเพื่อการทำงานในองค์กร


เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2564 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและดิจิตอลเพื่อการทำงานในองค์กร สำหรับนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์” โดยได้รับเกียรติจาก คุณศราวิน ชิณวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยดุสิตธานี เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ให้กับนักศึกษา โดยมี อ.พิมพงา เพ็งนาเรนทร์ รองคณบดี กล่าวต้อนรับวิทยากรและกล่าวเปิดงาน ณ ห้อง 541 อาคาร 5 ชั้น 4


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 183

แชร์ข้อมูล ::