หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (SAR18)


 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (SAR18)


เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  ณ ห้องประชุมปราชญ์กัลยา อาคาร 3 ชั้น 5 นำโดย อาจารย์สุรศักดิ์ ชัยชิตาทร ประธานหลักสูตรบัญชี โดยในการเข้ารับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงวุุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี ประธานกรรมการ ผศ.ดร.สุมาลี รามนัฏ กรรมการ และ ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง กรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมการตรวจประเมินในครั้งนี้


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 489

แชร์ข้อมูล ::