SCIDRU ลงพื้นที่คลองต้นไทรร่วมวางแผนกิจกรรมวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อม


 

SCIDRU ลงพื้นที่คลองต้นไทรร่วมวางแผนกิจกรรมวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อม


เมื่อวันที่  20-22 กุมภาพันธ์ 2564  สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T)  ได้นำทีมอาจารย์ และทีมเก็บข้อมูล ลงสำรวจพื้นที่เป้าหมายและทำความรู้จักกับผู้นำชุมชน เพื่อวางแผนในการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนา ชุมชนในแขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 
 


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 173

แชร์ข้อมูล ::