วจก สป ประชุมทีมงานเก็บแบบสำรวจของตำบลบางพลี


 

วจก สป ประชุมทีมงานเก็บแบบสำรวจของตำบลบางพลี


เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์สุวรรณา รุจิโมระ ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต อาจารย์พิชาพัทธ์ งามสิน อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและอาจารย์ ดร.ธัญพร ศรีดอกไม้ อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้มีการประชุมทีมงานลงพื้นที่เก็บข้อมูล พร้อมกับตรวจแบบสอบถาม และการเก็บแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ของตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ(U2T) ณ อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 155

แชร์ข้อมูล ::