วจก. ลงพื้นที่ตำบลบ้านคลองสวน ครั้งที่ 2


 

วจก. ลงพื้นที่ตำบลบ้านคลองสวน ครั้งที่ 2


เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์ฎายิน พรยุทธพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ ร่วมด้วยอาจารย์ภูธร กอดแก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด นำทีมงานลงพื้นที่ตำบลบ้านคลองสวน พบผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ครั้งที่ 2 เพื่อการหาข้อมูลและรับฟังข้อคิดเห็นเพิ่มเติมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ณ ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 193

แชร์ข้อมูล ::