หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (SAR18)


เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 นำโดย อาจารย์วรพจน์ แสงอร่ามรุ่งโรจน์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต โดยในการเข้ารับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงวุุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ ประธานกรรมการ อ.ดร.นิพิฐพนธ์ สนิทเหลือ กรรมการ และผศ.ดร.อัญชลี ทองกำเหนิดกรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมการตรวจประเมินในครั้งนี้


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 421

แชร์ข้อมูล ::