วจก. ประชุมสหกิจศึกษา


 

วจก. ประชุมสหกิจศึกษา


เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นประธานในที่ประชุมเพื่อหารือ สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการและขยายฐานการปฏิบัติสหกิจศึกษา โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้ประกอบการชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุมนพมาศ  อาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 248

แชร์ข้อมูล ::