แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ


 

แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ


เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในสังกัด อว.

หลังเสร็จสิ้นการประชุมมีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีงบประมาณ 2564 โดยมี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีงบประมาณ 2563 โดยเสนอจุดที่ต้องการพัฒนาในปีงบประมาณ 2564 โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติงานและบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส่ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ดังคำกล่าวที่ว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรียึดถือความถูกต้องเป็นใหญ่ สุจริตใจในการทำงาน”

 


แหล่งที่มา :: งานประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 135

แชร์ข้อมูล ::