การรู้เท่าทันสื่อ กรณีศึกษา รู้ให้ชัดตามให้ทันภาพยนตร์


เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ผศ.ดร.ณฐวัฒน์ คณารักสมบัติ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การรู้เท่าทันสื่อ กรณีศึกษา รู้ให้ชัดตามให้ทันภาพยนตร์" โดยมีคุณนิติเทพ คูณค้ำ นักวิจารณ์ภาพยนตร์นานาชาติ  เป็นวิทยากรบรรยายให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงรูปแบบของสื่อต่างๆ อาทิเช่นสื่อบุคคล สื่อละคร สื่อดนตรี สื่อภาพยนตร์ และสื่อต่างๆ มีความเข้าใจในหลักการวิเคราะห์สื่อเพื่อหลีกเลี่ยงสื่อที่จะก่อให้เกิดโทษต่อตนเองและผู้อื่นในสังคม ณ ห้อง 9306 อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

 


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 256

แชร์ข้อมูล ::