U2T By SCIDRU สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงพื้นที่ตำบลบางกระสอบ


เมื่อวันที่ 17  กุมภาพันธ์ 2564  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดโครงการสัมมนาเรื่องการประเมินศักยภาพตำบล ของตำบลบางกระสอบ  อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ ชั้น 2 ตำบลบางกระสอบ  อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทั้ง 11 หมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ ในการนี้ได้รับเกียรติจากคุณฐณัฎญ์กฤตา นาชิน รองปลัด อบต.บางกระสอบ และคุณสุภาวดี เนียมแจ้ง ตำแหน่งผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล เป็นวิทยากรในเรื่องศักยภาพในตำบลบางกระสอบ สู่หมู่บ้านในตำบลผ่านผู้นำหมู่บ้าน

 


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 383

แชร์ข้อมูล ::