คณะมนุษยศาสตร์ จัดอบรมการพัฒนาทักษะผู้รับจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ


เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาทักษะผู้รับจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการในพื้นที่ความรับผิดชอบของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์" เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเรียนรู้และทราบวิธีการเขียนโครงการ ขั้นตอนการเบิกจ่ายอย่างถูกต้องโดยมีนายมานิตย์ กุศลคุ้ม นางวันดี แสงขาว นางสาวกรรณิการ์ แก้วงาม และนางสาวสมสมร ทรัพย์แสงส่ง เจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในการนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์พิมพงา เพ็งนาเรนทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารนโยบายและแผน คณะมนุษยศาสตร์ฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้อง 2122 - 2124 อาคาร 2 ชั้น 12 เวลา 09.00 - 16.00 น.


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 142

แชร์ข้อมูล ::