โครงการ Reskill , Upskill เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ


 

โครงการ Reskill , Upskill เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ


เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการ Reskill , Upskill เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เกษียณอายุภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการ เป็นจังหวัดที่มีผู้ทำงานที่เกษียณอายุในภาคอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก ล้วนแต่เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ทางมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของกลุ่มคนเหล่านี้ในการ Reskill, Upskill เพื่อพัฒนาตนเองและท้องถิ่นร่วมกัน รวมไปถึงพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อรองรับผู้เกษียณหรือผู้ว่างงาน พัฒนาวิสาหกิจชุมชนต่างๆให้ได้มาตรฐาน ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ห้อง1201 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 95

แชร์ข้อมูล ::