ประกาศแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


 

ประกาศแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2558 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 29 เมษายน 2558 และได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จำนวน 11 ราย ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 และต่อมาได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แทนตำแหน่งที่ว่างตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 นั้น เนื่องจากนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว ได้ดำรงตำแหน่งมาครบวาระแล้ว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 และครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งใหม่ รวม 12 ราย ดังนี้

1.ผศ.อารีย์ วชิรวราการ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย
2.ผศ.ดร.ชยุต ภวภานันท์กุล เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3.นายธวัชชัย กิจรัตนะกุล เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4.รศ.ธีรวัฒน์ นาคะบุตร เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
5.ดร.ผดุงชาติ สุวรรณวงศ์ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
6.นายไพบูลย์ เสียงก้อง เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
7.นายยศ บุญญสถิตย์ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
8.ผศ.ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
9.รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
10.นายสมหมาย ปาริจฉัตต์ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
11.นายสุโข วุฑฒิโชติ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
12.ศ.ดร.สุมาลี สังข์ศรี เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตามที่เสนอทุกราย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ดอน ปรมัตถ์วินัย
รองนายกรัฐมนตรี


เอกสารเพิ่มเติม :: <== คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 324

แชร์ข้อมูล ::