SCIDRU เพิ่มคุณภาพชีวิตประชากรสูงอายุและบุคคลทั่วไปในชุมชน ครั้งที่2


 

SCIDRU เพิ่มคุณภาพชีวิตประชากรสูงอายุและบุคคลทั่วไปในชุมชน ครั้งที่2


เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มคุณภาพชีวิตประชากรสูงอายุและบุคคลทั่วไปในชุมชน ครั้งที่ 2 โดยมี อาจารย์ ดร.ไกรรัช เทศมี และอาจารย์สุนันทา ชาแสน เป็นวิทยากรสอนขนมปุยฝ้ายและขนมถ้วยฟู ณ อาคารอเนกประสงค์และลานหน้ามัสยิด โรงเรียนสหบำรุงวิทยา ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 136

แชร์ข้อมูล ::