มรธ.สป. จัดงานวันราชภัฏ 2564 : คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน


เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จัดงานวันราชภัฏ 2564 : คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน โดยมีอาจารย์เอกรัตน์ สุขะสุคนธ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันราชภัฏ และถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะ และกล่าวอาเศียรวาทสดุดี โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธี ณ อาคารอำนวยการ

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อมในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนาม “ราชภัฏ” แก่มหาวิทยาลัยครูทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2535 และทรงมีพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์มาเป็นตราประจำสถาบัน คำว่า “ราชภัฏ” เป็นคำที่ชาวราชภัฏธนบุรีทุกคนภาคภูมิใจ เป็นเกียรติ เป็นศรี เป็นมงคลแก่ชีวิต เพราะมีความหมายว่า “คนของพระราชา” ดังนั้นทุกคนจึงตั้งปณิธานที่จะน้อมสำนึกและตระหนักในความเป็น “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” จะเทิดทูนนามราชภัฏและตราสัญลักษณ์อันทรงคุณค่าไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม จะน้อมนำศาสตร์คำสอนมาประพฤติปฏิบัติ เพื่อเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 172

แชร์ข้อมูล ::