วจก ลงพื้นที่ชุมชนแขงบ้านช่างหล่อ


 

วจก ลงพื้นที่ชุมชนแขงบ้านช่างหล่อ


เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์ประพัฒน์ เขียวประภัสสร อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ณ แขวงบ้านช่างหล่อ โดยได้เข้าพบชุมชน จำนวน 4 ชุมชน คือ ชุมชนสายใต้เก่า ชุมชนวัดยาสุทธาราม ชุมชนวัดสีหไกรสร และชุมชนตรอกข้าวเม่า แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 197

แชร์ข้อมูล ::