คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ITA


 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ITA


เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมศรีเจริญ มี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

  • การลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ และความตั้งใจในการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
  • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง มาตรการการงดให้ หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ในการดำเนินงานและเทศกาลสำคัญ เพื่อเป็นการส่งเสริมทัศนคติและค่านิยมด้านความโปร่งใส และป้องกันช่องทางการรับผลประโยชน์อันนำไปสู่การทุจริตและประพฤติมิชอบได้
  • ช่วงเช้าวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีได้จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตโดยเป็นการศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง (Anti - Corruption Museum) นำโดย ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และบุคลากร โดยได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นผู้บรรยาย ทั้งนี้กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตเพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมด้านคุณธรรมความโปร่งใส ให้มีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และป้องกันการทุจริตในองค์กร

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ

วาระที่ 4.6 ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นการแจ้งช่วงเวลาในการจัดส่งข้อมูลต่าง ๆ และกำหนดการในการจัดส่งหลักฐาน

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 5.3 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีการมอบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and transparency Assessment: ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีงบประมาณ 2564 โดยให้คณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐบอกถึงปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งมอบคู่มือการประเมิน ITA 2021

ที่มารูปภาพ : งานประชาสัมพันธ์


แหล่งที่มา :: งานประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 128

แชร์ข้อมูล ::