สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วจก ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ ชุมชนแขวงบุคคโล


 

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วจก ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ ชุมชนแขวงบุคคโล


เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ณ ชุมชนแขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 84

แชร์ข้อมูล ::