มรธ.จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต


เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตโดยเป็นการศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง (Anti - Corruption Museum) นำโดย ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และบุคลากร โดยได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นผู้บรรยาย ทั้งนี้กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตเพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมด้านคุณธรรมความโปร่งใส ให้มีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และป้องกันการทุจริตในองค์กร

แหล่งที่มาภาพ : งานประชาสัมพันธ์

         


แหล่งที่มา :: งานประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 377

แชร์ข้อมูล ::