มรธ. ลงนาม MOU การพัฒนาพลเมืองด้านการเข้าใจดิจิทัลฯ


เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาพลเมืองด้านการเข้าใจดิจิทัล ภายใต้โครงการสำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย ประจำปี 2563 ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สมาคมอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย และมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 38 แห่ง รวมทั้งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผ่านระบบสัมมนาออนไลน์ โดยมีผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน นายกสมาคมอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย กล่าวถึงความเป็นมาในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ และนางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวเปิดงาน ในการนี้ ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พร้อมคณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาพลเมืองด้านการเข้าใจดิจิทัลฯ ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 337

แชร์ข้อมูล ::