มรธ.จัดสัมมนาโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ


 

มรธ.จัดสัมมนาโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ


เมื่อวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพ และสมุทรปราการ จัดการสัมมนาโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีพิธีเปิดงานในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี เป็นประธานเปิดงานพร้อมกล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ ในการนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมเสวนาเรื่อง Live U2T:Opening talk #Challenge to change  มีการจัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจและแบ่งปันประสบการณ์โดย Coach Influencers ในประเด็นเรื่องสินค้า สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และท่องเที่ยว ผ่านวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ จากนั้นอาจารย์สุทธิชัย ฉายเพชรากร รองอธิการบดีพร้อมทีมงาน ชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการและการพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมชุมชน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8

 

ส่วนวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.พรศิริ กองนวล รองอธิการบดี บรรยายเรื่องการประเมินศักยภาพตำบล จากนั้น อาจารย์วิชัย สีแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดี บรรยายเรื่องแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล และดร.วีรชัย คำธร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์นิชาภา พิมพสุต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและการเก็บข้อมูล ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8

และในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี พร้อมคณะ ร่วมชี้แจงแนวทางการบริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) จากนั้นผู้แทนมหาวิทยาลัย ผู้แทนชุมชน และผู้แทนปฏิบัติงานร่วมแบ่งกลุ่มวางแผนดำเนินโครงการ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 และอาคาร 1 ชั้น 15

ทั้งนี้ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จะจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการสร้างเครือข่ายบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอุตสาหกรรมบริการ (โรงแรม)

 

 

 

 

 

 

 


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 224

แชร์ข้อมูล ::