โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


เมื่อวันที่ 27 - 28 มกราคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการในพื้นที่ความรับผิดชอบของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยได้รับเกียรติจาก คุณชูชาติ พรหมพิมพ์ ตำแหน่งคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา และอาจารย์สรณา อนุสรณ์ทรางกูร อาจารย์ประจำสาขาการจัดการชุมชน เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ให้กับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และรศ.ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 และ ห้อง 2122 - 2124 อาคาร 2 ชั้น 12


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 245

แชร์ข้อมูล ::