มรธ.ประกาศมาตรการป้องกันโควิด-19 มีผลตั้งแต่ 1 ก.พ.


 

มรธ.ประกาศมาตรการป้องกันโควิด-19 มีผลตั้งแต่ 1 ก.พ.


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (ฉบับที่10) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังกล่าวนั้น

 เพื่อให้การดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและเป็นไปตามมาตรการที่ ศบค. ประกาศกำหนด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจึงขอประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 และยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีในเรื่องดังกล่าวที่ผ่านมา และใช้มาตรการฉบับนี้แทน ดังนี้
1.ให้จัดการเรียนการสอนในสถานที่ได้ รวมทั้งการสอบ การฝึกอบรม หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป โดยต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ตามมาตรการและแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุข ศบค. และกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนดอย่างเคร่งครัด
2.ในการจัดการเรียนการสอน สามารถจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานได้ทั้งแบบออนไลน์แบบสอนในชั้นเรียนและแบบอื่น และปรับวิธีการวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้
3.หากนักศึกษา นักเรียน อาจารย์ และบุคลากร ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร และมีข้อจำกัดหรือมีเหตุจำเป็นไม่สามารถเดินทางมายังมหาวิทยาลัยได้ ให้แจ้งอาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมหรือมอบหมายงานทดแทน ส่วนบุคลากรให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานโดยไม่ให้งานที่รับผิดชอบเสียหาย
4.ให้หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีคนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันโดยง่าย ทั้งนี้หากมีความจำเป็นต้องมีกิจกรรมที่มีคนเข้าร่วมจำนวนมากให้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2564
ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


 


เอกสารเพิ่มเติม :: <== คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 705

แชร์ข้อมูล ::