รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season


 

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season ๕ เพื่อจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจให้นิสิตนักศึกษาที่มีความสนใจในการประกอบธุรกิจใหม่ หรือ Startup ได้เรียนรู้แนวทางธรกิจที่ถูกต้องชัดเจน มั่นคง มีความคิดสร้างสรรค์งานด้านการตลาดที่นอกเหนือตำราเรียน นักศึกษาที่สนใจสัมครเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.u-powerdigitalchallenge.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 144

แชร์ข้อมูล ::