หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560


 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560


เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 (SAR18) ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้ รองศาสตราจารย์สมชาย  วรัญญานุไกร ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย  วารีสอาด กรรมการ และอาจารย์รัตนนุช  จันทร์เพ็ญ กรรมการและเลขานุการ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ณัฏฐภรณ์  เสารยะวิเศษ ประธานหลักสูตรฯ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 421

แชร์ข้อมูล ::