อบรมและสาธิตการทำปปิ้งย่างหม่าล่าสูตรดั้งเดิม


 

อบรมและสาธิตการทำปปิ้งย่างหม่าล่าสูตรดั้งเดิม


เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและสาธิตการทำปิ้งย่างหม่าล่าสูตรดั้งเดิมให้กลุ่มแม่บ้านและสมาชิกในชุมชนเขตพื้นที่ธนบุรีเพื่อสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ วิทยากรโดย Miss.Huang Yun และ Miss.Ding Qinghong ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ เป็นประธานกล่าวเปิดในพิธีและกล่าวต้อนรับวิทยากร ณ ห้อง 2153 อาคาร 2 ชั้น 15


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 116

แชร์ข้อมูล ::