อบรมลิขสิทธิ์และจริยธรรมทางวิชาการเพื่อคุณภาพงานวิชาการ มรธ.


เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ลิขสิทธิ์และจริยธรรมทางวิชาการเพื่อคุณภาพงานวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยมีท่าน ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี เป็นประธานในการเปิดงานและเข้าร่วมรับฟังบรรยาย เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและป้องกัน การคัดลอกบทความ (Plagiarism) ทั้งพร้อมรับผิดชอบต่อข้อมูลในการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ การนำผลงานวิจัยที่ได้รับความคุ้มครองสิทธินำไปใช้ประโยชน์ ได้อย่างถูกต้อง มีผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ บุคลากร นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลภายนอก ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8


แหล่งที่มา :: สถาบันวิจัยและพัฒนา

จำนวนผู้เข้าชม :: 154

แชร์ข้อมูล ::