วจก.วิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจฯ สาขาวิชาการจัดการงานบริการในโรงพยาบาล


 

วจก.วิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจฯ สาขาวิชาการจัดการงานบริการในโรงพยาบาล


เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ผศ.ดร.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีวิทยาการจัดการ ร่วมด้วยอาจารย์ฎายิน พรยุทธพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ และทีมงานจัดโครงการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการในโรงพยาบาล พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมนพมาศ อาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในการนี้ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และอาจารย์สุทธิชัย ฉายเพชรากร ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวต้อนรับและเป็นประธานเปิดงาน โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ธราธิป วนาวณิชย์กุล ประธานมูลนิธิ โรงพยาบาลเพขรเกษม กรรมการผู้จัดการ นายแพทย์วิโรจน์ ตระการวิจิตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครธน นายแพทย์สุรเดช วลีอิทธิกุล อนุกรรมการแพทย์ อดีตเลขาธิการประกันสังคม คุณกรรณิการ์ พฤกษชาติ อนุกรรมการแพทย์ อดีตผู้อำนวยการจัดระบบเบิกจ่ายฯประกันสังคม คุณอิสรีย์ ชื่นจิตต์เสาวคนธ์ ตัวแทนจากฝ่ายบริหารเบิกจ่าย ucep สปสช. คุณบุญชอบ เหลืองขมิ้น ผู้จัดการบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนครธน คุณปรานอมวัน สมสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรเกษม ที่ปรึกษา มาร่วมวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการในโรงพยาบาล พ.ศ.2564 และมอบกระเช้าแสดงความยินดีให้กับท่านอธิการบดีเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 521

แชร์ข้อมูล ::