คณะมนุษยศาสตร์ฯ ลงนาม MOU ด้านศิลปวัฒนธรรม ทางด้านวิชาการ-วิจัย


 

คณะมนุษยศาสตร์ฯ ลงนาม MOU ด้านศิลปวัฒนธรรม ทางด้านวิชาการ-วิจัย


เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 รศ.ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมรองคณบดี ผู้บริหาร ประธานหลักสูตร ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.สมทรง บรรจงธิติธานต์ รองคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมด้วยคณาจารย์ ในฐานะตัวแทนคณบดีลงนามความร่วมมือทางด้านศิลปวัฒนธรรม ทางด้านวิชาการ-วิจัย และการแสดงผลงานสร้างสรรค์ ระหว่างเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา (สืบเนื่องจากงานนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ “มหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย” ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคาร 2 ชั้น 14


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 116

แชร์ข้อมูล ::