หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาธุรกิจศึกษา เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR 18) ระดับสาขาวิชา


 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาธุรกิจศึกษา เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR 18) ระดับสาขาวิชา


เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาธุรกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5        นำโดย อาจารย์กมลศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว รองคณบดี โดยในการเข้ารับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงวุุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.วัชรพล วิบูลยศริน ประธานกรรมการ อาจารย์ฤดี กมลสวัสดิ์ กรรมการ และ ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง กรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมการตรวจประเมินในครั้งนี้


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 515

แชร์ข้อมูล ::