อบรมการพัฒนาตนเองก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ


 

อบรมการพัฒนาตนเองก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ


เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาตนเองก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และความต้องการของตลาดแรงงาน โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิชัย วรธานีวงศ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย : TA SME มาเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ให้กับนักศึกษา โดยมี รศ.ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับวิทยากร ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 123

แชร์ข้อมูล ::