โครงการ "แต้มสีเติมฝัน" 2563


เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 หลักสูตรศิลปกรรมศาตร์บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการ”แต้มสีเติมฝัน” 2563 จิตอาสาวาดภาพบนกำแพง 17 โรงเรียน 6 ชุมชน 1 ห้องเรียนพิเศษ กรุงเทพมหานคร ในหัวข้อ "โตไปไม่โกง" ณ โรงเรียนคันนายาว กทม ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและมูลนิธิต่อต้านการทุจริต


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 201

แชร์ข้อมูล ::