ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกลางประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1


เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกลางประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 โดยมี ดร.พรศิริ กองนวล รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 มีสาระจากการประชุมดังนี้

- มอบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลางประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563

- มอบเล่มรายงานผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2562

- เป้าหมายแต่ละตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบในการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563

-  แจ้งผลจากการประเมินระดับหลักสูตรและระดับคณะ ปีการศึกษา 2562 ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)

 

ที่มารูปภาพ: งานประชาสัมพันธ์


แหล่งที่มา :: งานประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 172

แชร์ข้อมูล ::