สาขาวิชารัฐปนะศาสตรศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR18)


 

สาขาวิชารัฐปนะศาสตรศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR18)


เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 (SAR18)  ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 14  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิต  ศรีประดิษฐ์ ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปอง  สุวรรณภูมา กรรมการ และอาจารย์สมชาย  ศรีรักษ์ กรรมการและเลขานุการ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศิริกุล  บัวแก้ว ประธานหลักสูตรฯ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 354

แชร์ข้อมูล ::