SCIDRU ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 6/2563


 

SCIDRU ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 6/2563


เมื่อวันที่ 9  ธันวาคม พ.ศ.2563   ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการประจำคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมวิทยธนบุรี อาคาร 1 ชั้น 7 โดยมี ศ.ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ และรศ.ดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 53

แชร์ข้อมูล ::