มอบเกียรติบัตรให้ระดับหลักสูตร และระดับคณะ เพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดี


เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดงานมอบเกียรติบัตรมอบให้ระดับหลักสูตร และระดับคณะ เพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและเป็นสร้างแรงจูงใจในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นผู้มอบเกียรติบัตรในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5

          จากการวิเคราะห์ข้อมูล ระดับหลักสูตร ระดับคณะ นำผลจากการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร หลักสูตรมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในแต่ละคณะ

คณะครุศาสตร์

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เฉลี่ย 3.66 คะแนน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง เฉลี่ย 3.67 คะแนน

คณะวิทยาการจัดการ

3. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เฉลี่ย 3.85 คะแนน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า เฉลี่ย 3.59 คะแนน

ระดับคณะ

5. คณะวิทยาการจัดการ มีแนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีคะแนนเฉลี่ยระดับคณะสูงสุด เฉลี่ย 4.40 คะแนน

 

 

ที่มาภาพ : งานประชาสัมพันธ์


แหล่งที่มา :: งานประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 237

แชร์ข้อมูล ::