หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา


เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา ณ ห้องประชุมนพมาศ นำโดย อาจารย์จีรภา ประยูรศักดิ์  ประธานหลักสูตรฯ โดยการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงวุุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ศิริประกาย พงศ์สุวรรณ ประธานกรรมการ อาจารย์วรรณพร จิตรสังวรณ์ กรรมการ และอาจารย์นิศากร เถาสมบัติ กรรมการและเลขานุการ 


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 542

แชร์ข้อมูล ::