ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2563


 

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2563


เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 โครงการบัณฑิตศึกษาจัดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  โดยมี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และมีคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2562

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 1/2562

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

4.1 สรุปจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

4.2 การติดตามนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2558 และ 2559

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 ขอเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา

5.2 ขออนุมัติ สมอ. 08 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

5.3 ขออนุมัติผู้สอน และตารางสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่น บ62/01 และ บ63/01

5.4 การสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

5.5 ร่างกำหนดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา ปี พ.ศ. 2564

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ณ ห้องประชุมนพมาศ อาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: โครงการบัณฑิตศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 151

แชร์ข้อมูล ::