โครงการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา


 

โครงการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา


สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนกนาถ ชูพยัคฆ์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานกรรมการ อาจารย์ดุษฎี เทิดบารมี จากมรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นกรรมการ และอาจารย์ ดร.กนกวรรณ ทองตำลึง จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นกรรมการและเลขานุการ 


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 518

แชร์ข้อมูล ::